Bra kondition i tonåren ger minskad risk för depression

bra-kondition-i-tonaren-ger-minskad-risk-for-depression

En omfattande svensk studie med över en miljon deltagare visar att god fysisk kondition vid 18 års ålder minskar risken för depression senare i livet. Studien, genomförd av forskare vid Sahlgrenska akademin, har publicerats i British Journal of Psychiatry under titeln ”Cardiovascular fitness in males at age 18 and risk of serious depression in adulthood: a Swedish prospective population-based study.”

Stillasittande ökar risken för depression

Tidigare forskning har länge visat att ett stillasittande liv ökar risken för depression. Dock har dessa studier främst fokuserat på vuxna. Den nya studien från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet bekräftar att fysisk aktivitet under tonåren också är kopplad till minskad risk för svår depression i vuxen ålder.

Behovet av att studera yngre individer

Forskarna understryker att tonåren är en kritisk period för hjärnans utveckling, där flera högre funktioner samt sociala och emotionella förmågor etableras. Detta gjorde att forskningsteamet såg behovet av att utföra större studier på yngre individer. Den aktuella studien är unik då den bygger på objektiva mätdata av fysisk kondition genom arbets-EKG på tonåringar, och är den största i sitt slag.

Studieupplägg och omfattning

Den omfattande studien baseras på data från de svenska värnpliktsundersökningarna, omfattande 1 117 292 psykiskt friska unga män födda mellan 1950 och 1987, som genomgått obligatorisk mönstring inför militärtjänst. Forskarna jämförde resultaten från mönstringens fysiska tester med nationella sjukdomsregister. Det framkom att sämre fysisk kondition vid 18 års ålder var direkt kopplad till en ökad risk för allvarlig depression i vuxen ålder. Resultaten var tydliga – de män med sämst kondition vid mönstringen hade dubbelt så hög risk att drabbas av depression jämfört med de med bäst kondition.

Robust resultat trots justeringar

Forskarna genomförde separata analyser för att beakta omvända orsakssamband, det vill säga att tidiga depressionssymptom kunde påverka konditionen vid testerna. Sambandet mellan god kondition och minskad depressionsrisk kvarstod även efter dessa justeringar. För att ytterligare säkerställa resultaten granskades 380 000 bröder för att utesluta genetiska och miljömässiga faktorer. Resultaten bekräftade att god kondition i tonåren minskar risken för depression senare i livet.

Flera förklaringar bakom sambandet

Forskarna tror att god kondition tidigt i livet gör hjärnan mer motståndskraftig mot depression. Dessutom kan de fysiska vanor som etableras under tonåren påverka livslångt beteende och hälsa positivt.

God kondition påverkar fler områden

Tidigare studier från forskningsgruppen har visat att god kondition i tonåren också förbättrar IQ och skolprestationer. Därför föreslår forskarna att skolgymnastikens status och resurser bör stärkas för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma vanor bland ungdomar. De planerar vidare studier för att undersöka sambandet mellan kondition och andra hjärnsjukdomar.

Framtida forskning och jämställdhet

Den aktuella studien omfattar endast män, vilket gör det svårt att dra slutsatser om effekterna för kvinnor. Eftersom kvinnor har högre prevalens av depression (en av fyra) jämfört med män (var sjunde), välkomnar forskarna ytterligare studier som inkluderar kvinnor och flickor för att undersöka om samma positiva effekter av konditionsträning gäller för dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *